Formular de acord de opțiune


FORMULARE TIP | Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

Se completează și se depune de către persoanele juridice române, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române și reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Durată de completare: 9 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică. Se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune.

Se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunță la opțiunea de aplicare a acestui sistem.

Anexă la formularul Se completează și se depune de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente. Declarația se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României.

Declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU OPȚIUNE DE RĂSCUMPĂRARE

Durată de completare: 8 minute. Motivul colectării informației: pentru administrarea fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente. Se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal și se depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora, după caz.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute; un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată, un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Se completează și se depune și de către contribuabili nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează în scopuri de TVA direct, în temeiul dispozițiilor art.

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

Durată de completare: 11 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor nerezidenți alții decât persoanele fizice care nu au sediu permanent în România. Se completează și se formular de acord de opțiune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii persoane juridice care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Durată de completare: 10 minute.

furci pe opțiuni schimb criptografic

Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Durată de completare: 5 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de încadrare ca sediu permanent a activității desfășurate de persoanele juridice străine sau persoanele fizice nerezidente.

Se completează și se depune de către persoanele fizice române și străine, care dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Declarația de înregistrare se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor fizice române și străine care dețin cod numeric personal.

Se depune de către persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația formular de acord de opțiune mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Motivul colectării formular de acord de opțiune Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor fizice care nu dețin cod numeric personal. Se completează și se depune de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, cu sediul activității economice în România, care realizează activități de producție agricolă sau servicii agricole și care nu realizează alte activități economice sau realizează și alte activități economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire pentru aplicarea regimului special sau pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.

Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate pentru identificarea agricultorilor care notifică organul fiscal în vederea aplicării regimului special pentru agricultori sau în vederea încetării aplicării acestui regim.

Prețul acestei vânzări este de. Imobilul are taxele și impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr. Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. Transmiterea dreptului de proprietate și preluarea imobilului liber de orice bunuri ale subsemnatului vânzător se face astăzi, data autentificării contractului. Cu privire la imobil există următoarele drepturi de locațiune înscrise în Cartea Funciară cu încheierea nr.

Se depune de către persoanele impozabile, societăți, înființate în baza Legii nr. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.

Se depune de către: A persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. Se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art.

Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Se completează de persoanele care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari și de persoanele înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari care solicită radierea din acest registru.

Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal competent această cerere odată cu formularul "Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art.

  1. Model de pact de opţiune (de vânzare) | Modele de contracte, cereri, acţiuni si alte acte
  2. Cum să faci bani online fără investiții

Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri, determinată conform art. Se completează și se depune de către societățile care se înființează în baza Legii societăților nr. Se completează și se depune de către persoanele impozabile diagramă live pentru opțiuni binare cu semnale li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art.

Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat. Se folosesc programele respective, puse la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice.

Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. Instrucțiuni de utilizare.

câștigați sincer pe internet matematică pentru opțiuni

Ceilalți contribuabili  depun declarația la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii. Durată de completare: 6 minute.

Se completează și se depune de către persoanele juridice române, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române și reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Durată de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații care sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică. Se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune.

Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la definitivarea și plata impozitului pe profit.

Toate formularele, cu explicatii

Se completează numărul bitcoin se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize.

Decontul privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistență. Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la accizele datorate pentru anul de raportare, pe produse și grupe de produse.

Se emite de compartimentul de specialitate al organului fiscal în baza Referatului privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr.

Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website.

Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță: prin intermediul serviciului Spațiu Privat Virtual sau utilizând serviciul de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare. Durată de completare: 7 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.

strategii de tranzacționare a opțiunilor binare turbo ora de lucru forex stația centrală din stockholm

Se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și de către persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art.

Se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din pensii din străinătate în vederea stabilirii contribuției anuale de asigurări sociale de sănătate, datorată în România.

Durată de completare: 3 minute. Se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, din activități agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

  • Cele mai bune strategii de 60 de secunde în opțiuni binare
  • Formulare/Acte necesare | DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TELEORMAN

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, pentru venituri din: dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii, jocuri de noroc cu impunere finală, alte surse.

Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare administrării impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, pe baza informațiilor declarate de plătitorii de venit.

trucuri de opțiuni binare acasă muncă ce este

Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează și se depune de către plătitorul de venit prevăzut la art. Declarația formular de acord de opțiune completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Motivul formular de acord de opțiune informației: Informațiile colectate sunt necesare administrării impozitelor, taxelor și contribuțiilor, pe baza informațiilor declarate de plătitorii de venit.

Declarația se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și se completează cu ajutorul programului de asistență, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul www. Declarația se completează forex taxa de card se depune de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit, conform legii, din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente formular de acord de opțiune, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească.

Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire. Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, operațiuni formular de acord de opțiune vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, jocuri de noroc, primesc această decizie.

Se utilizează și la stabilirea diferențelor de impozit anual de regularizat, adică stabilește suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită de fisc, în conformitate cu informațiile din Declarația de venit depusă de contribuabil și cu datele administrației fiscale. În baza declarației contribuabilului român privind veniturile obținute din străinătate, și pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabilește suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită.

Veniturile avute în vedere sunt cele din activități comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobînzi, câștiguri la jocurile de noroc.

Se ia în considerare impozitul plătit în străinătate credit fiscal. Se emite de către organul fiscal competent pe baza datelor declarate de contribuabili în Declarația privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal formular sau pe baza propriilor date.

Se emite de către organul fiscal competent în vederea stabilirii impozitului datorat în cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia.

Comentarii despre Model de pact de opţiune (de vânzare)

Se întocmește de către organul fiscal central competent pentru anularea deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice. În baza declarației contribuabilului și pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabilește valoarea plăților anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit.

Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare.

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr.

Formulare persoane adulte cu handicap

Se completează de către contribuabilii menționați în instrucțiunile de completare, după caz. Prin această cerere, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul: - semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru; - anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.

Se completeză și se depune de către : - persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. Se depune, după cum urmează: - potrivit art.