Riscuri strategice opțiuni reale


În acest scop, este prevăzută stabilirea unor norme comune privind standardele şi procedurile de control la frontierele externe. Punerea în aplicare eficace a normelor comune necesită o coordonare sporită a cooperării operaţionale între statele membre.

Pe baza experienţelor unităţii comune a experţilor practicieni în domeniul frontierelor externe, care funcţionează în cadrul Consiliului, a fost instituit un organism specializat responsabil de o mai bună coordonare a cooperării operaţionale între statele membre privind gestionarea frontierelor externe, sub forma unei Agenţii Europene pentru Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene denumită în continuare agenţia FRONTEX.

riscuri strategice opțiuni reale

Evaluarea ar trebui să conţină o analiză a mandatului şi sarcinilor agenţiei, precum şi o evaluare a oportunităţii implicării agenţiei în alte aspecte legate de gestionarea frontierei, inclusiv cooperarea consolidată cu autorităţile vamale şi alte autorităţi competente în materie de securitate a bunurilor, în lumina evoluţiei generale a politicii comune a Comunităţii în domeniul frontierelor. Prin urmare, pe baza rezultatelor evaluării, problemele sau, mai precis, deficienţele care pot fi identificate în acest moment, în vederea realizării evaluării impactului, sunt legate mai degrabă de întrebarea dacă punerea în aplicare permite atingerea obiectivelor strategice generale în maniera optimă.

STRATEGIE SIGURA - ROBOTUL CISTIGA 1000$ IN LUNA ONLINE/TRANZACTII OPTIUNI BINARE -TRADER GANGSTRING

Astfel, se are în vedere găsirea unui răspuns la următoarele probleme: dacă Riscuri strategice opțiuni reale se dezvoltă prea repede, dacă anumite activităţi sunt puse în aplicare cu mai mult succes decât altele, dacă statele membre contribuie sau au capacitatea de a susţine activităţile agenţiei, dacă aşteptările şi solicitările punctuale la acţiune sunt realiste şi coerente sau dacă acestea presupun vreun risc pentru priorităţile ad hoc, având ca rezultat pe termen lung abaterea agenţiei de la obiectivele sale principale.

Consiliul, precum şi Consiliul European au răspuns situaţiilor de criză şi dificultăţilor întâmpinate la frontierele externe, făcând apel în mod repetat, sub forma concluziilor politice, ca Frontex să promoveze iniţiative specifice. Având în vedere acest cadru, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: - cum poate fi maximizat potenţialul FRONTEX în vederea atingerii obiectivelor strategice, având în vedere provocările continue pe care le presupune gestionarea frontierelor externe în ceea ce priveşte circulaţia persoanelor; - cum poate fi asigurată o dezvoltare coerentă, care să acorde atenţie tuturor aspectelor pe care le presupune mandatul FRONTEX; - cum poate fi realizată o stabilire adecvată a priorităţilor în ceea ce priveşte activităţile agenţiei.

riscuri strategice opțiuni reale

Obiectivele strategice corespund obiectivelor stabilite pentru agenţie în momentul creării sale şi sunt încă valabile în ceea ce priveşte politica de gestionare integrată a frontierelor, în ansamblul său. Obiective strategice generale Obiectivele strategice generale pot fi definite după cum urmează: - contribuţia la gestionarea integrată a frontierelor externe la nivel european; - controlul şi supravegherea eficace a frontierelor externe; - facilitarea aplicării măsurilor prezente şi viitoare ale Comunităţii privind gestionarea frontierelor externe, prin asigurarea coordonării cooperării operaţionale dintre statele membre.

Obiective strategice specifice Obiectivele strategice specifice pot fi definite prin enumerarea atribuţiilor care fac parte din mandatul actual al agenţiei, respectiv: - coordonarea cooperării operaţionale între statele membre în domeniul gestionării frontierelor externe; - asistarea statelor membre în procesul de formare a poliţiştilor de frontieră la nivel naţional, inclusiv în stabilirea unor standarde comune de formare; - efectuarea de analize ale riscurilor; - urmărirea progresului cercetărilor relevante pentru domeniul controlului şi supravegherii frontierelor externe; - asistarea statelor membre în situaţiile care necesită o asistenţă tehnică şi operativă sporită la frontierele externe; - furnizarea de sprijin necesar statelor membre pentru organizarea operaţiunilor comune de returnare; - desfăşurarea de echipe de intervenţie rapidă la frontieră în statele membre; - cooperarea internaţională.

Opţiunea strategică 3: aceasta include toate recomandările menţionate la opţiunea strategică 2, precum şi recomandări suplimentare pe termen lungcare vor necesita dezbateri suplimentare. Opţiunile strategice sunt menţionate in Tabelul 4. Recomandările au fost numerotate şi clasificate în funcţie de posibilitatea desfăşurării unei acţiuni legislative l sau nelegislative n1 în legătură cu acestea.

Tabel 4. Echipament tehnic Potenţialul CRATE şi angajamentele asumate de statele membre trebuie valorificate riscuri strategice opțiuni reale maxim în ceea ce priveşte toate activităţile agenţiei n1.

riscuri strategice opțiuni reale

Birouri specializate Ar trebui luată în considerare posibilitatea înfiinţării de birouri specializate în zonele geografice relevante nl.

Relaţia dintre operaţiunile comune şi Riscuri strategice opțiuni reale FRONTEX ar trebui să analizeze modalitatea prin care operaţiunile comune cu caracter semi-permanent pot fi unificate cu cele ale reţelei europene de patrulare nl.

Real options valuation - Wikipedia

Formarea Formarea oferită poliţiştilor de frontieră ar trebui să aibă în vedere şi să includă dispoziţiile relevante ale normelor europene şi internaţionale poți câștiga sincer materie de azil, drept maritim şi drepturi fundamentale. Prin urmare, FRONTEX ar trebui să ofere cursuri de formare specializate în aceste domenii, pentru a creşte numărul poliţiştilor de frontieră cu competenţe corespunzătoare şi pentru a contribui la o abordare coerentă în situaţiile care necesită coordonare în operaţiunile de riscuri strategice opțiuni reale şi salvare nl.

Cercetare Punerea în practică a unor proiecte comune care să vizeze testarea operaţională în condiţii reale a noilor tehnologii, pentru a evalua fezabilitatea şi impactul acestora asupra procedurilor actuale în punctele de trecere a frontierei nl. Opţiunea strategică 3 Toate măsurile menţionate la opţiunea strategică 2, plus: 1.

riscuri strategice opțiuni reale

Evaluarea Schengen În prezent, mecanismul de efectuare a evaluărilor Schengen se află în proces de revizuire. Comisia va prezenta o propunere în acest sens în a doua jumătate a lui Din acest punct de vedere, este evident că FRONTEX ar putea oferi valoare adăugată unui asemenea mecanism de evaluare, având în vedere experienţa sa în domeniul controlului şi supravegherii frontierelor externe şi în ceea ce priveşte posibilele legături cu alte activităţi desfăşurate, în special formarea şi analiza riscului l.

Cooperarea cu ţările terţe Ar trebui acordată prioritate consolidării cooperării cu acele ţări terţe care au fost identificate ca zone problematice, prin intermediul operaţiunilor comune coordonate de FRONTEX. Evaluarea unei posibile extinderi a actualului mandat al FRONTEX, care să permită agenţiei să pună în practică proiecte pilot având ca beneficiari ţări terţe. Coordonarea operaţională viitoare Iniţierea unei reflecţii aprofundate privind strategia pe termen lung, inclusiv privind aspecte legate de o poliţie de frontieră a UE l.

Supravegherea frontierelor Asumarea de către FRONTEX a rolului de punct central al schimbului de informaţii în cadrul unui viitor sistem riscuri strategice opțiuni reale de supraveghere a frontierei şi de a dezvolta un cadru de informaţii privind zonele prefrontaliere l.

Aceste tipuri de pierderi pot apărea în toate sferele activității economice: producție, financiară, comercială etc. Cunoscând pierderile probabile ale fiecărui tip separat de resurse la planificarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii, este posibil să se evalueze riscul total asociat opțiunii de strategie aleasă.

Autorităţile vamale şi integrarea orizontală Proiectele pilot la nivel european ar putea sprijini coordonarea dintre activităţile poliţiilor de frontieră şi ale autorităţilor vamale naţionale. Evaluarea şi compararea argumentelor pro şi contra în ceea ce priveşte opţiunile strategice a presupus riscuri strategice opțiuni reale sistematică în considerare a fiecăreia dintre recomandările individuale descrise în cadrul opţiunii strategice.

Multe dintre recomandări sunt complementare, însă într-un număr restrâns de cazuri acestea ar putea constitui ele însele mijloace alternative de atingere a obiectivelor.

Opţiunea strategică 1 Ca punct de plecare, menţinerea statu-quoului ar reprezenta ignorarea de către Comisie a numeroaselor solicitări exprimate de Consiliul European de a identifica posibile modalităţi de a îmbunătăţi funcţionarea şi operaţiunile FRONTEX. Rezultatele evaluării nu ar contribui cu nici un fel de sugestii privind soluţiile de remediere a deficienţelor, deficienţe care sunt în mod direct legate de modul în care pot fi atinse obiectivele strategice.

Account Options

De asemenea, nu ar însemna nici lansarea unei dezbateri pe tema direcţiilor de dezvoltare pe termen lung a FRONTEX, în contextul conceptului european de gestionare integrată a frontierelor, inclusiv privind măsura în care trebuie revizuită sfera actualului mandat.

Soluţionarea deficienţelor identificate şi atingerea obiectivelor este necesară pentru a contribui la realizarea unei politici europene în domeniul gestionării integrate a frontierei. O asemenea abordare este în concordanţă cu obiectivul Comisiei de a face mai eficace controalele la frontieră la nivel european.

Types of real options[ edit ] Simple Examples Investment This simple example shows the relevance of the real option to delay investment and wait for further information, and is adapted from "Investment Example". Consider a firm that has the option to invest in a new factory. It can invest this year or next year.

Pentru acest motiv, evaluarea analizează diferitele probleme legate de funcţionarea FRONTEX, urmăreşte să identifice posibilităţile de optimizare a activităţilor în cadrul actualului mandat şi recomandă o serie de opţiuni care pot fi puse în aplicare pe termen scurt pentru a îmbunătăţi activitatea agenţiei şi pentru a consolida, în continuare, o abordare europeană unitară privind diferitele aspecte ale controalelor la frontiere.

Prin urmare, opţiunea oferă o îmbunătăţire substanţială a situaţiei existente. Cu toate acestea, aceasta prezintă un dezavantaj major, şi anume faptul că nu oferă o viziune pe termen mai lung. Opţiunea strategică 3 Valoarea adăugată a recomandărilor pe termen scurt rămâne aceeaşi ca cea de la opţiunea 5.

Navigation menu

Pentru a asigura o abordare globală a agenţiei FRONTEX într-un mod cuprinzător, este necesară o strategie pentru dezvoltarea unei politici pe termen lung. Recomandările pe termen lung constituie fundamentul lansării într-o reflecţie mai profundă care va permite actorilor relevanţi să ia în considerare toate aspectele numeroaselor politici aflate în evoluţie spaţiul Schengen, autorităţile vamale, supravegherea frontierei, integrarea orizontală, relaţiile cu ţările terţe, coordonarea operaţională consolidată care au un impact major asupra tuturor celor trei obiective strategice.

Este necesară o strategie pe termen lung pentru a evita ca sarcinile agenţiei să devină dispersate sau să-şi piardă viziunea strategică în timp, prin axarea pe priorităţi ad hoc limitate la o perspectivă pe termen scurt.

  • Голоса показались ему знакомыми.
  • Managementul Valorii - Rivale
  • EUR-Lex - SC - EN - EUR-Lex
  • Cum să câștigi rapid bani pe locuințe
  • Opțiuni binare google chrome
  • Uită- te la ce site poți câștiga bani

În plus, este evident că viitoarea definire a uno acţiuni concrete în această direcţie trebuie să ia în considerare, în majoritatea cazurilor, experienţa ulterioară acumulată din activităţile agenţiei, precum şi dezbaterile privind iniţiativele strategice conexe. Opţiunea strategică 3 abordează într-un mod cuprinzător următoarele: - deficienţele identificate ale agenţiei; - obiectivele strategice generale şi specifice; - un mecanism de stabilire a priorităţilor pe termen scurt care cuprinde toate aspectele activităţilor din actual mandat; - trasarea generală a condiţiilor pentru consolidarea acţiunilor existente sau pentru dezvoltarea altora noi, fără a supraîncărca agenţia cu sarcini noi şi neprevăzute; - iniţierea dezbaterilor privind orientările strategice care să permită FRONTEX să rămână eficace pe termen lung.

Toate activităţile FRONTEX sunt incluse în programul său de lucru, însoţite de indicatori pentru fiecare acţiune, fapt ce permite monitorizarea pe baza raportului anual de activitate a agenţiei. Aceasta se va aplica şi în cazul recomandărilor propuse în documentul de faţă.

riscuri strategice opțiuni reale