Repo și opțiune


ING aims to make use of the repurchase option prior to 1 January ING intenționează să utilizeze opțiunea de răscumpărare înainte de 1 ianuarie Aceste operațiuni se înregistrează în contabilitate în același mod ca și operațiunile de report.

repo și opțiune

ESMA shall, in particular, take into account the need to preserve liquidity of markets, especially sovereign bond markets and sovereign bond repurchase markets repo markets. AEVMP ia în considerare în principal nevoia de a menține lichiditatea piețelor, în special a repo și opțiune obligațiunilor suverane și a piețelor repo pentru obligațiuni suverane.

Linguee Apps

Such a repurchase does not preclude derecognition provided that the original transaction met the derecognition requirements. O astfel de răscumpărare nu împiedică derecunoașterea, cu condiția ca tranzacția inițială să îndeplinească dispozițiile pentru derecunoaștere. A removal of accounts provision is an unconditional repurchase call option that gives an entity the right to reclaim assets transferred subject to some restrictions.

repo și opțiune

O prevedere privind eliminarea conturilor este o opțiune call de răscumpărare necondiționată care îi dă entității dreptul de a pretinde înapoi activele transferate în condițiile unor restricții. Instruments issued by third party with the obligation to repurchase by request Instrumente emise de o parte terță cu obligația de răscumpărare la cerere repo și opțiune or, alternatively, the repurchase transaction will be terminated.

By fixing the repurchase price at repo și opțiune time of sale, there is no price risk. Prin fixarea prețului de răscumpărare la momentul vânzării, nu există nici un risc de preț.

The exact repurchase price will depend on ING's share price. Prețul exact de răscumpărare va fi stabilit pe baza prețului acțiunilor ING; e AIFM which are holding companies having their shares traded on a Union regulated market and which do not grant to their shareholders any redemption or repurchase rights.

In their later submissions the Polish authorities claimed that the amount of the repurchase of the productive assets should be included in the financial restructuring. În documentele depuse ulterior, autoritățile poloneze au pretins că valoarea de răscumpărare a activelor productive ar trebui inclusă în restructurarea financiară.

On the same day the counterparty enters into a new repurchase transaction with the NCB, which purchases EUR 75 million of Asset C in nominal value terms.

1. Emisiuni de stat

No calling in or repurchase of capital instruments that are not required by law Nicio utilizare sau răscumpărare a instrumentelor de capital care nu sunt prevăzute de lege Where sale accounting is achieved for a repurchase transaction under its applicable accounting framework, the institution shall reverse all sales-related accounting entries.

În cazul în care contabilizarea vânzării pentru o tranzacție de răscumpărare se efectuează în temeiul cadrului său contabil aplicabil, instituția reia toate înregistrările contabile legate de vânzare.

repo și opțiune

In their note of 16 Maythey also state that the risks connected with the cancellation clause are offset by the repurchase option available to the private shareholders. În sfârșit, în nota din 16 maiacestea estimează, de asemenea, că riscurile legate de clauza rezolutorie sunt contrabalansate de o opțiune de răscumpărare de către acționarii privați.

2. Emisiuni corporative

Each such transaction may be a repurchase transaction or a buy and sell back transaction. Fiecare astfel de tranzacție poate fi o tranzacție de răscumpărare sau o tranzacție de cumpărare și revânzare. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Operation Repo Best of Clips - VideoStudio

Te rugăm să repo și opțiune exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Pensionsgeschäft Repo Alte traduceri Sumele primite de instituție în schimbul activelor financiare transferate către o parte terță "cumpărător temporar" se clasifică la "acorduri repo" în cazul în care există un angajament de inversare a operațiunii și nu doar o opțiune în acest sens. Propune un exemplu Alte rezultate Tranzacțiile care implică transferul temporar de aur, garantate cu numerar, se consideră, de asemenea, "acorduri de răscumpărare" "repo".

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.